Heu de completar tots els camps, nom, cognom, email i edat. Rebreu la resposta del test a l'email que ens hagueu indicat      Nom          
      Edat    
      Correu Electrònic    
     Quin va ser el darrer curs que vas fer a una EOI
     (reglat o d'estiu) durant els darrers 4 anys?


A. cap
B. primer
C. segon
D. tercer
E. quart
F. cinquè


     Quin va ser el darrer curs que vas fer a una
     escola d'idiomes que no fos una EOI?


A. cap
B. Beginner
C. Elementary
D. Pre-Intermediate
E. Intermediate
F. Upper-Intermediate
G. First-Certificate


Informació sobre Protecció de Dades

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com el que disposa la normativa nacional sobre aquesta matèria, l'informem del següent:
Les dades personals facilitades seran responsabilitat de l'entitat amb (1) CIF Q 0801336 I i domicili fiscal a C/ Veneçuela 86, Granollers amb la finalitat d' esbrinar el nivell de llengua de l'alumne per a la seva posterior matriculació.
L'informem a més que les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i / o mercantil i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i, en relació amb la resta de finalitats del tractament, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
D'acord

LEVEL TEST

Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.

1. ..... Caviar in the fridge.

A . There isn’t no
B . There is any
C . There isn’t any
D . There aren’t no


2. He goes to his guitar lessons....

A . by underground
B . on underground
C . with underground
D . in underground


3.

A . Always he arrives at 2:30
B . He arrives at always 2:30
C . He always arrives at 2:30
D . He always at 2:30 arrives


4.

A . Give the Sarah book
B . Give the book to Sarah.
C . Give to Sarah the book.
D . Give the book at Sarah.


5. The party was a disaster. There ..... there!

A . wasn’t nobody
B . was anybody
C . was nobody
D . was somebody


6. There is .......... of beer left from the party

A . little
B . much
C . a lot
D . too


7.

A . Taking train what you are?
B . What train taking are you?
C . Are you what train taking?
D . What train are you taking?


8. Michael.........Paris in the morning

A . to leaving
B . leaves for
C . is leaving for
D . leave to


9.

A . Arrives Philip late never.
B . Late,Philip never arrives
C . Philip arrives late never
D . Philip never arrives late.


10. He says he's been robbed. He can't find his wallet …..

A . not anywhere.
B . nowhere.
C . anywhere.
D . somewhere.


11.

A . Always he wakes up at 9:00.
B . He wakes up at always 9:00.
C . He always wakes up at 9:00.
D . He wakes always up at 9:00.


12. Mark ..... fly to London tomorrow.

A . to going
B . goes to
C . is going to
D . go to


13. I have class …..

A . on Mondays
B . in Mondays
C . at Mondays
D . by Mondays


14. I wanted a purple bike but they only had .....

A . a one green.
B . one green.
C . a green one.
D . a green.


15.

A . Mary usually drives carefully.
B . Mary carefully drives usually.
C . Mary carefully usually drives.
D . Mary usually carefully drives.


16. The room was empty. There ..... there.

A . wasn’t nobody
B . was anybody
C . was nobody
D . was somebody


17. I’ve lost my keys. I can’t find them .....

A . anywhere.
B . nowhere.
C . everywhere.
D . somewhere.


18. We'll never get to the airport! There is ..... time!

A . few.
B . too little
C . too much little.
D . too few.


19. I haven’t seen your cousin .....over a year ago.

A . since
B .
C . for
D . during


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


20. There ..... hooligans at the match, for a change.

A . were no
B . weren't no
C . were any
D . were not


21. The door can’t be broken! he .....

A . is just fixed it.
B . have just fixed it.
C . just fix it.
D . has just fixed it.


22. Tom is ..... Elizabeth how to copy it right now.

A . telling
B . saying
C . saying to
D . telling to


23. On a windy morning, I arrived ..... Chicago Airport.

A . in
B . on
C . at
D . by


24. I'm really looking forward ..... this exercise

A . to finish
B . finishing
C . finish
D . to finishing


25. Don’t start ..... to me about it.You know I don't care.

A . to complaining
B . complaining
C . complain
D . in complain


26. You live upstairs from me,..........

A . do you?
B . are you?
C . don't you?
D . didn’t you?


27. Have you made supper ..… ?

A . already
B . still
C . now
D . yet


28. If I didn't have to work, I …….. the beach.

A . will move to
B . have moved to
C . would move to
D . would have moved to


29. The kitchen can’t be dirty, he .....

A . is just clean it.
B . have just cleaned it.
C . just clean it.
D . has just cleaned it.


30. He works at the theatre, .....

A . doesn’t he?
B . does he?
C . isn’t he?
D . didn’t he?


31.

A . I told her what she closed the window.
B . I told her to close the window.
C . I told she close the window.
D . I told her that she close the window.


32. “..... have you been waiting?” “Only a few minutes”

A . How long
B . How long time
C . What time
D . For how long


33. They weren’t surprised and nor ….. I.

A . weren’t
B . wasn't
C . were
D . was


34. I went to the cinema in the afternoon, before that I ….. lunch.

A . had already got
B . had already had
C . have already had
D . already had


35. ..... is it from Dublin to Barcelona?

A . How far
B . How long
C . How much distance
D . How many


36. If you are in Madrid, you can come and visit me ..... you like.

A . whenever
B . soon
C . always
D . whatever


37. He ..... go to see the accountant this morning .

A . must
B . had to
C . ought to
D . must to


38. Don’t forget ..... the rubbish.

A . to put out
B . putting out
C . to putting out
D . put out


39. I'll never forget..... Rosa win the Eurovision

A . see
B . to see
C . seeing
D . seen


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


40. I thought you .....

A . will going to help me.
B . were going to help me.
C . go to help me.
D . have go to help me.


41. The letter ..... yesterday, but I don't know for sure.

A . may arrive
B . might arrived
C . should arrive
D . may have arrived


42. If you get bored, call me ..... you like, and we can go for a drink.

A . whenever
B . soon
C . always
D . whatever


43. In the beginning the street was noisy, but now I............it

A . used to
B . used
C . am used to
D . would


44. Sorry I couldn't meet you yesterday, I........collect the kids from school

A . must
B . must to
C . ought to
D . had to


45. I wouldn’t mind ..... an early night, tonight I'm exhausted!

A . to have
B . have
C . having
D . to having


46. The woman.... by the table is his sister, not his mother.

A . whose
B . is standing
C . standing
D . stands


47. How long have you worked here? I don't remember......you before.

A . did meet
B . meeting
C . to meeting
D . to meet


48. That was a horrible thing to say. I think you ........ apologise

A . need
B . have
C . should have
D . ought to


49. You guys ..... better get a move on if you don't want to miss the film.

A . ought
B . had
C . have
D . would


50. This is the cat ..... I saw.

A . whom
B .
C . what
D . who


51. She ..... go to the dentist’s yesterday.

A . must
B . had to
C . ought to
D . must to


52. It was really difficult, but eventually he ..... get tickets for the match

A . was able to
B . can
C . could
D . would can


53. As I didn't have time to do my hair myself, I.......at the hairdresser's

A . had it done
B . had it did
C . did it did
D . had done it


54. He was spending money …….. rich !

A . as if
B . as if he were
C . like
D . as


55. It's a pity you didn't come to the Exhibition. You .... It.

A . would like
B . had liked
C . would have liked
D . will like


56. He wrote the programme …… , .He really is very clever.

A . by his own
B . on his own
C . on himself
D . by his ownership


57.

A . Ask the doctor when you will be able to travel.
B . Ask the doctor when will you be able to travel.
C . Ask the doctor you will be able to travel when.
D . Ask the doctor when able to travel you will be.


58. Do you like my dress? I ........especially for the wedding.

A . had it done
B . made it did
C . had it made
D . made it had


59. David walked by us ....... he didn't know us!

A . like
B . as if he were
C . as if
D . as


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


60. Your cough is terrible! You .......quit smoking.

A . mustn't
B . should
C . would
D . may


61. She....................very beautiful, because everybody said so.

A . should have been
B . must have been
C . was to be
D . should be


62. It would be lovely to go to Japan, but ….. thinking we can.

A . there is no use
B . it is no point
C . it is no use
D . it is usefulness


63. By this time next month we.........to the new house. How exciting!

A . will move
B . will have moved
C . are moving
D . will had moved


64. She worked hard yesterday and ..... type all the letters.

A . was able to
B . can
C . could
D . would can


65.

A . Ask her when will be ready the food.
B . Ask her when will be the food ready.
C . Ask her when the food will be ready.
D . Ask her when will the food ready be.


66. He drove so fast …….. a mad man.

A . as if
B . as if he were
C . like
D . as


67. If you’d come to the theatre last night, you ..... the play.

A . would enjoy
B . had enjoyed
C . would have enjoyed
D . will enjoy


68. “We’ll never be able to do it” said the man to nobody ……

A . especially
B . specially
C . in particular
D . himselfContact Us | Copyright © Englishjet S.L.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. See details