Heu de completar tots els camps, nom, cognom, email i edat. Rebreu la resposta del test a l'email que ens hagueu indicat      Nom          
      Edat    
      Correu Electrònic    
     Quin va ser el darrer curs que vas fer a una EOI
     (reglat o d'estiu) durant els darrers 4 anys?


A. cap
B. primer
C. segon
D. tercer
E. quart
F. cinquè


     Quin va ser el darrer curs que vas fer a una
     escola d'idiomes que no fos una EOI?


A. cap
B. Beginner
C. Elementary
D. Pre-Intermediate
E. Intermediate
F. Upper-Intermediate
G. First-Certificate


Informació sobre Protecció de Dades

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com el que disposa la normativa nacional sobre aquesta matèria, l'informem del següent:
Les dades personals facilitades seran responsabilitat de l'entitat amb (1) CIF Q 0801336 I i domicili fiscal a C/ Veneçuela 86, Granollers amb la finalitat d' esbrinar el nivell de llengua de l'alumne per a la seva posterior matriculació.
L'informem a més que les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i / o mercantil i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i, en relació amb la resta de finalitats del tractament, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
D'acord

LEVEL TEST

Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.

1. He goes to his guitar lessons....

A . by underground
B . on underground
C . with underground
D . in underground


2.

A . Always he arrives at 2:30
B . He arrives at always 2:30
C . He always arrives at 2:30
D . He always at 2:30 arrives


3. We haven’t got ..... Champagne

A . a lot
B . little
C . too
D . much


4. I have Flamenco classes ……

A . on Saturday afternoons
B . in Saturday afternoons
C . at Saturday afternoons
D . by Saturday afternoons


5. I wanted an orange car, but they only had .....

A . a one red
B . one red
C . a red one.
D . a red.


6. She …….. Supper with us last Friday

A . hadn’t
B . no had
C . didn’t have got
D . didn’t have


7.

A . Mark usually eats fast.
B . Mark fast eats usually
C . Mark fast usually eats.
D . Mark usually fast eats


8. The party was a disaster. There ..... there!

A . wasn’t nobody
B . was anybody
C . was nobody
D . was somebody


9. Every year,he goes to the coast for his holidays ....

A . in train
B . on train
C . by train
D . with train


10.

A . What like his brother?
B . How his brother is?
C . How's his brother?
D . What's his brother like?


11. She has her German classes ……

A . in Tuesday mornings
B . at Tuesday mornings
C . by Tuesday mornings
D . on Tuesday mornings


12. Which pen do you want?

A . A one blue
B . One blue
C .
D . The blue one.


13. I'm going out .......some cigarettes

A . to buying
B . for buying
C . to buy
D . for to buy


14. ..... orange juice in the fridge.

A . There isn’t no
B . There is any
C . There isn’t any
D . There aren’t no


15. I have class …..

A . on Mondays
B . in Mondays
C . at Mondays
D . by Mondays


16.

A . Give the Joan money.
B . Give the money to Joan.
C . Give to Joan the money.
D . Give the money at Joan.


17. I’ve lost my keys. I can’t find them .....

A . anywhere.
B . nowhere.
C . everywhere.
D . somewhere.


18. She arrived ..... Victoria Station half an hour late.

A . in
B . at
C . on
D . by


19. There ..... hooligans at the match, for a change.

A . were no
B . weren't no
C . were any
D . were not


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


20. We're really looking forward ..... on holiday.

A . to go
B . going
C . go
D . to going


21. If I lived in the mountains, I …….. a dog.

A . will buy
B . have bought
C . would buy
D . would have bought


22. My mother asked me if I was hungry, But I said that I ……. dinner.

A . had already got
B . had already had
C . have already had
D . already had


23. We were surprised that there ..... queues outside the cinema

A . were any
B . weren't no
C . were no
D . were not


24. I'm really looking forward ..... this exercise

A . to finish
B . finishing
C . finish
D . to finishing


25. You live upstairs from me,..........

A . do you?
B . are you?
C . don't you?
D . didn’t you?


26. Have you made supper ..… ?

A . already
B . still
C . now
D . yet


27. “.....have they been living in Paris?” “Only a few months”

A . How long
B . How long time
C . What time
D . For how long


28. We can’t get there by 3:00pm. There is ..... time.

A . few
B . too little
C . too much little
D . too few


29. He arrived ..... Heathrow airport on Friday morning.

A . in
B . at
C . on
D . by


30. There ..... spectators at the match.

A . were no
B . weren't no
C . were any
D . were not


31. He’s looking forward ..... that film.

A . to see
B . seeing
C . see
D . to seeing


32. He works at the theatre, .....

A . doesn’t he?
B . does he?
C . isn’t he?
D . didn’t he?


33. Simon ..... in Madrid since 1982.

A . lives
B . is living
C . does live
D . has lived


34. They weren’t surprised and nor ….. I.

A . weren’t
B . wasn't
C . were
D . was


35. I'm catching an early flight tomorrow, so I....drink too much champagne!

A . needn't
B . haven’t
C . mustn't
D . have had to


36. His wedding is the ….. of my problems! What about my car bills? .

A . fewer
B . less
C . last
D . least


37. I wouldn’t mind .....the baby tonight.

A . to look after
B . look after
C . looking after
D . to looking after


38. The letter ..... yesterday, but I don't know for sure.

A . may arrive
B . might arrived
C . should arrive
D . may have arrived


39. We ..... better study more if we want to pass the exam

A . would
B . should
C . had
D . ought


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


40. That's the woman ..... I saw stealing the handbag!

A . whom
B .
C . what
D . whose


41. In the beginning the street was noisy, but now I............it

A . used to
B . used
C . am used to
D . would


42. Sorry I couldn't meet you yesterday, I........collect the kids from school

A . must
B . must to
C . ought to
D . had to


43. I wouldn’t mind ..... an early night, tonight I'm exhausted!

A . to have
B . have
C . having
D . to having


44. How long have you worked here? I don't remember......you before.

A . did meet
B . meeting
C . to meeting
D . to meet


45. I'll never stop.....you

A . love
B . to love
C . loving
D . loved


46. I thought you .....

A . were going to have lunch with us.
B . go to have lunch with us
C . will to have lunch with us.
D . have gone to have lunch with us.


47. You guys ..... better get a move on if you don't want to miss the film.

A . ought
B . had
C . have
D . would


48. This is the cat ..... I saw.

A . whom
B .
C . what
D . who


49. I have to catch the 5.00am train tomorrow, so I ..... go to bed early.

A . needn't
B . haven’t
C . have to
D . have had to


50. She ..... go to the dentist’s yesterday.

A . must
B . had to
C . ought to
D . must to


51. "Those cases look heavy" “..... carry one for you?” “That’s very nice of you”

A . Will I
B . Do I have
C . Shall I
D . Do I


52. As I didn't have time to do my hair myself, I.......at the hairdresser's

A . had it done
B . had it did
C . did it did
D . had done it


53.

A . The brown fox quick jumped over the dog lazy.
B . The brown quick fox jumped over the lazy dog.
C . The fox quick and brown jumped over the lazy dog.
D . The quick brown fox jumped over the lazy dog.


54. He was spending money …….. rich !

A . as if
B . as if he were
C . like
D . as


55. He wrote the programme …… , .He really is very clever.

A . by his own
B . on his own
C . on himself
D . by his ownership


56. Not speaking to anyone.... ,but shouldn't we clean the house?

A . especially
B . specially
C . in particular
D . himself


57. Do you like my dress? I ........especially for the wedding.

A . had it done
B . made it did
C . had it made
D . made it had


58. David walked by us ....... he didn't know us!

A . like
B . as if he were
C . as if
D . as


59. What a shame you didn't meet James. You ...........him.

A . would like
B . had liked
C . would have liked
D . will like


Cada resposta correcta és 1 punt positiu i cada resposta equivocada és - 0,25 negatius. A mida que les preguntes avancen s'incrementa la seva dificultat. Quan us adoneu que heu arribat a un punt on ja no sabeu les respostes, deixeu de contestar. Per tal d'obtenir un resultat fiable és millor deixar una pregunta en blanc que no pas rebre punts negatius. Per acabar premeu el botó "Test Results" al final del qüestionari.


60. Did you really do it ….. or did someone help you?

A . by your own
B . on yourself
C . on your own
D . by your ownership


61. It was so nice seeing Simon again! We should have called him …..

A . months back.
B . for months.
C . since months.
D . in months.


62. By this time next month we.........to the new house. How exciting!

A . will move
B . will have moved
C . are moving
D . will had moved


63. Not mentioning anyone ….. , but who left the door open all night?

A . especially
B . specially
C . in particular
D . himself


64. I wish I ..... a car, I’m tired of catching the bus.

A . have
B . would have
C . had
D . had had


65. He drove so fast …….. a mad man.

A . as if
B . as if he were
C . like
D . as


66. If you’d come to the theatre last night, you ..... the play.

A . would enjoy
B . had enjoyed
C . would have enjoyed
D . will enjoy


67. If only I had had the courage to do this ……

A . years ago.
B . for years.
C . since years.
D . in years.


68. “We’ll never be able to do it” said the man to nobody ……

A . especially
B . specially
C . in particular
D . himselfContact Us | Copyright © Englishjet S.L.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. See details